Barion Pixel
100%-ban természetes összetevők

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

 

  1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Mint-Menta Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 1172 Budapest, Kopolya utca 9.
Az adatkezelő e-mail címe: info@mvit.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 2285549
Honlap: www.mvit.hu

A Mint-Ment Kft. (a továbbiakban: adatkezelő, társaság) a www.mvit.hu weboldalon webáruházat üzemeltet, melynek során a honlapra látogatók, az azon regisztrálók, valamint a vásárlók (a továbbiakban együttesen: érintett) személyes adatait kezeli. Az adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintettet a honlapon általa kezelt személyes adatok köréről, azok kezelésének szabályairól, valamint az érintetti jogokról, jogorvoslati lehetőségekről.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

 

A regisztrációval, a megrendelésekkel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre: a megrendelő neve, szállítási és számlázási címe, telefonszáma, e-mail címe, cégek és vállalkozók esetén adószáma, cégjegyzékszáma
Az adatkezelés célja: a szerződés létrehozása és teljesítése, számlázás, vásárlói kapcsolattartás és a szerződéshez kapcsolódó esetleges utólagos panaszok kezelése. A számlázással kapcsolatos adatkezelések körében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, de amennyiben a szerződés létrejött, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban kizárólag Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

A szállítással kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre: a megrendelő neve, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe
Az adatkezelés célja: a szerződés teljesítése, kiszállítása
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a megrendelt áru kiszállításáig kezeli az adatokat
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

További adatkezelések
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Az adatok feldolgozásáról és tárolásáról

A személyes adatokat a Mint Menta Kft. és azon munkavállalói és áruszállítással, könyveléssel kapcsolatos közreműködő partnerei kezelik. Az adatkezelésben vagy adatfeldolgozásban részt vevő közreműködők vagy munkavállalók előre meghatározott mértékben, titoktartási kötelezettség terhe mellett jogosultak az érintett személyes adatainak megismerésére.

A Mint-Menta Kft-t az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő. Amennyiben a megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Írásbeli szerződés alapján az adatfeldolgozó az adatkezelő megbízásával az adatok tárolását végzi, annak megismerésére, továbbítására nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A futárszolgálat az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés szerint közreműködik a megrendelések kiszállításában, melynek során a vásárló szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát a csomag kiszállításának időtartamáig jogosult kezelni, ezt követően haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés szerint közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében, melynek folyamatában az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét, esetleges adószámát a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába kerülő személyes adatokhoz csak azon munkatársai, partnerei férjenek hozzá, akiknek a munkájához ezen adatok megismerése elengedhetetlenül szükséges.
Megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus formában tárolt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintett jogai:

Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

  • tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy a jelen tájékoztatóban foglalt célok szerint személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
  • tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az Önről kezelt adatok köréről, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést;
  • jogosult a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását kérelmezni;
  • jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon azon címzettekről, akikkel az adatkezelő a személyes adatokat közölte;
  • tiltakozhat az Önről kezelt személyes adatok kezelése ellen;
  • Önt megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz való joga;
  • megilleti azon jog, hogy a hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja.

Társaságunk a kérelem beérkezését követő legfeljebb 30 napon belül írásban tájékoztatja Önt, mint az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, amennyiben nem szükséges e határidő meghosszabbítása.

A törlés joga nem teljesíthető abban az esetben, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével, illetve a Számviteli törvénnyel összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, amennyiben a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ezen jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar (így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény), valamint az európai uniós jogszabályokban foglaltak (így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének /általános adatvédelmi rendelet/ ) alapján gyakorolhatja.

Jogorvoslati lehetősége

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogsértések esetén, vagy ha az Adatkezelő a tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +3613911400, fax: +3613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával, a minél gyorsabb vitarendezés érdekében, kérem keresse meg társaságunkat e-mailen (info@mvit.hu) vagy postai úton (1172 Budapest, Kopolya utca 9.) keresztül.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja).

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Mint minden más honlap, oldalunk is cookie-kat használ. A cookie-k, vagy más néven sütik betűkből és számokból álló rövid adatcsomagok, amelyet a webshopunk küld az Ön böngészőjére, elősegítvén ezzel a webshopban való böngészést, vásárlást, illetve hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány fontos, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A sütik nem tárolnak személyes adatokat, nem alkalmasak a látogató azonosítására. Kétféle csoportjuk van tárolás szempontjából: némelyik a honlap bezárása után automatikusan törlődik, némelyik hosszabb ideig tárolódik az Ön számítógépén, amíg Ön által nem kerül törlésre.
A webshop böngészésével Ön elfogyadja a cookie-k használatát.
A sütik használatára a honlapunkra lépéskor felhívjuk a figyelmet, melyet Ön az Engedélyezem gombra kattintva jóváhagyhat. A cookie-k használatát a böngészőjében bármikor letilthatja.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
•Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/
•Firefox: https://support.mozilla.org/
•Chrome: https://support.google.com/

Adatvédelem

Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Technikai intézkedések keretében titkosított jelszavakat és vírusírtó szoftvereket alkalmaz. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, ugyanakkor a weboldalon történő adattovábbításért nem tud teljes felelősséget vállalni, mivel az interneten keresztül történő adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak, azonban a beérkezett adatok tekintetében adatkezelő szigorú előírásokat tart be azok védelme céljából. Kérjük az Ön segítségét is abban, hogy az oldalunkon használt jelszavát senkivel se ossza meg.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú módosítására, melynek mindenkor hatályos változatát az internetes honlapunkon tesszük közé. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.